Pilot Kakuno Fountain Pen

The Pilot Kakuno is a fun and kid-friendly fountain pen. Kakuno means "to write" in Japanese.